De helt usædvanlige markedsforhold vi ser i øjeblikket betyder, at det i nogle tilfælde kan være nødvendigt at suspendere handlen med investeringsbeviser.

Når man køber eller sælger investeringsbeviser, er man i sagens natur interesseret i, at det sker til de bedst mulige priser. Det er derfor vigtigt, at priserne på de værdipapirer, som investeringsforeningen investerer i, er aktuelle og retvisende. Det er på baggrund af disse priser, at foreningens indre værdi beregnes, og der stilles kurser.

Hvorfor suspenderes handlen?
I perioder med usædvanlige markedsforhold, som fx i forbindelse med Coronakrisen, kan det være vanskeligt, at finde retvisende  priser på investeringsforeningens værdipapirer i markedet. De to dominerende børsmarkeder i Europa og USA er kun kortvarigt åbne på samme tid, hvorfor en væsentlig del af foreningens underliggende værdipapirer i løbet af dagen er underlagt usikkerhed om reelle priser på dele af porteføljen. Det gør det umuligt at beregne en indre værdi for foreningen, og i den situation kan foreningen være nødt til at suspendere handelen med beviser. Ved at suspendere, sikres der ligestilling mellem sælgere og købere af foreningens beviser. Det er altså hensynet til investorerne, der ligger bag beslutningen om at suspendere handlen med en forenings beviser.

Hvad betyder en suspension for dig?
For investorerne i børsnoterede beviser betyder en suspensio, at beviser i en periode ikke kan handles på børsen. Det betyder også, at der ikke kan komme nye investorer ind i investeringsforeningen (ingen emissioner), og at eksisterende investorer ikke kan komme ud (ingen indløsninger).

Du kan afgive købs- og salgsordrer, mens beviserne er suspenderet, og handlerne vil så blive gennemført, når suspensionen bliver ophævet. Du kan skrive til din rådgiver med oplysning om dit depotnummer, samt hvilket bevis og hvor mange styk, du ønsker at købe.

Du kan også holde øje med Nasdaqs eller foreningens hjemmeside for at finde ud af, hvornår suspensionen bliver ophævet, og handlen med beviserne kan genoptages til kendte kurser.

En suspension er normalt et kortvarigt tiltag, og foreningen vil naturligvis kun være interesseret i at få ophævet en suspension så hurtigt, som markedsforholdene tillader det.